Privacy Reglement

AGA-apotheken beschikt over persoonsgegevens die gebruikt worden voor het leveren van de farmaceutische zorg en hulpverlening. Dit reglement voorziet in de bescherming van de persoonlijks levenssfeer van de betreffende personen.

Privacy Reglement

 1. Mocht u iemand anders vragen een medicatieoverzicht van u op te halen bij de apotheek, dient u een schriftelijke toestemming (voorzien van uw handtekening en de naam van degene die ophaalt) ter inlevering bij de apotheek mee te geven, óók als u dit aan een gezinslid/huisgenoot vraagt.
 2. U gaat door inschrijving in de apotheek akkoord met het aanleggen van een electronisch dossier met persoonsgegevens. Uw contact- en medische gegevens worden conform het bepaalde in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vastgelegd. Mocht u hier niet akkoord mee gaan, kan er geen farmaceutische zorg verleend worden. Met het contactformulier op de website kunt u zich bij de apotheek inschrijven of uw medicatieoverzicht opvragen. Een ontvangen contactformulier wordt aan uw dossier toegevoegd.
 3. In de apotheek worden van u de volgende persoonsgegevens vastgelegd met als doel de medicatiebegeleiding van u en de declaratie voor de afleveringen bij de zorgverzekeraar te kunnen uitvoeren: Geslachtsnaam, Partnernaam, initialen, adres, huisnummer, postcode, woonplaats, e-mailadres, BSN-nummer, nummer identiteitsbewijs, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, naam huisarts, naam specialisten, namen van andere behandelaars of voorschrijvers, verzekeringsgegevens, machtigingsgegevens, declaratiegegevens, in- en uitschrijfdata, therapie-, behandel- en medicatiegegevens, ziektebeelden, contra-indicaties, allergieën, overgevoeligheden, laboratoriumwaarden, indicaties, afspraken met u en/of voorschrijver en overige bijzonderheden.
 4. De apotheek kan zonodig aanvullende gegevens van voorschrijvers, andere zorgverleners of de vertegenwoordiger van u verkrijgen. Uitwisseling van gegevens gebeurt via beveiligde systemenen in verband met een actuele zorgvraag, in verband met de noodzaak van herdeclaratie of na uw toestemming. Overleg met voorschrijvers en medebehandelaars vindt plaats indien daartoe aanleiding bestaat. Overleg met andere zorgaanbieders vindt alleen plaats met toestemming van u. U wordt over de relevante uitkomsten van het overleg geïnformeerd.
 5. De apotheek is verplicht om deze gegevens van u vast te leggen en de gegevens te bewaren zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet daartoe verplicht. Na deze termijn zullen uw gegevens worden verwijderd.
 6. De apothekers en de apothekersassistentes hebben een professionele geheimhoudingsplicht.De andere medewerkers van de apotheek hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. De apotheek ziet er op toe dat haar medewerkers de geheimhoudingsverplichting nakomen. Met alle overige door de apotheek ingeschakelde Verwerkers in de zin van de AVG is een Verwerkersovereenkomst afgesloten, aan welke partij ten minste dezelfde verplichtingen zijn opgelegd als de AVG aan de apotheek als Verwerkingsverantwoordelijke oplegt.
 7. De apotheek beschikt over een beveiligd geautomatiseerd systeem dat de persoonsgegevens bevat. Dit systeem is in gebruik bij de apotheekmedewerkers en wordt alleen geraadpleegd als dat nodig is voor het uitvoeren van de taken, zoals bij een acute zorgvraag, maar ook ingeval herdeclaratie bij de zorgverzekeraar en/of uzelf nodig mocht zijn. De apotheek heeft ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer vam de informatievoorziening. Hierbij worden de beveiligingsmaatregelen volgens de NEN 7510 e.v. -de standaard voor informatiebeveiliging in de zorg- toegepast. Daarnaast zijn deze gegevens via een geautomatiseerde koppeling in te zien door de huisartsen en andere apotheken via het zogenaamde Landelijk SchakelPunt (LSP) in geval u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van LSP.
 8. De apotheek zorgt er voor dat de persoonsgegevens niet voor onbevoegden bereikbaar zijn. De volgende maatregelen zijn genomen: Fysieke maatregelen voor toegangscontrole, gebruik maken van wachtwoorden; het apotheekinformatie- systeem is beveiligd met toegangscontrole door middel van wachtwoorden en persoonlijke UZI-pasjes gecombineerd met een persoonlijk wachtwoord, voortdurend vindt automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens plaats, de website is beveiligd met een SSL-certificaat,om gegevensverlies te voorkomen worden dagelijks back-ups gemaakt, die op een (brand)veilige plaats worden bewaard.
 9. U heeft het recht om het dossier in te zien, aan te vullen , te laten corrigeren als blijkt dat gegevens over u niet kloppen, of om het dossier te laten verwijderen (tenzij wettelijke en/of daarvan afgeleide bepalingen zich daartegen verzetten). Ook wordt op verzoek van de u een afschrift van de gegevens in het dossier verstrekt. Een afschrift wordt niet verstrekt als dit de persoonlijke levenssfeer van een ander kan schaden.
 10. Persoonsgegevens worden zonder voorafgaande toestemming niet aan anderen verstrekt, behalve aan hulpverleners die direct bij de behandeling betrokken zijn (zoals bijvoorbeeld de apothekers- en dokters-assistentes, huisarts, de vervanger van de apotheker, thuiszorgmedewerkers). In dat geval worden alleen díe gegevens verstrekt die nodig zijn voor de hulpverlening. Indien de u hier bezwaar tegen heeft, dient dat vooraf te worden aangegeven.
 11. Persoonsgegevens kunnen in geval van acute hulpverlening zonder voorafgaande toestemming van u worden verstrekt aan ziekenhuismedewerkers en andere hulpverleners.
 12. Persoonsgegevens worden zonder voorafgaande toestemming verstrekt aan de verzekeraar van u.
 13. Artikelen die thuis worden bezorgd, worden altijd in een gesloten omverpakking geleverd en overhandigd aan de persoon die de deur open doet. U wordt alsdan geacht uw toestemming te hebben gegeven voor het afgeven van medicatie en/of post aan deze persoon . Het zelfde geldt voor derden die in uw naam medicatie en/of medicatieoverzichten bij de apotheek komen ophalen.
 14. Aflevering aan iemand anders dan de u zelf vindt slechts plaats indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat dit verantwoord is (Bijvoorbeeld aan een huisgenoot). Indien de u bij thuisbezorging niet thuis blijkt te zijn, zullen de artikelen niet worden achtergelaten bij (bijvoorbeeld) de buren, tenzij dit anders is schriftelijk anders met de u is overeengekomen.
 15. Als u jonger bent dan 16 jaar, dan kunnen persoonsgegevens aan de ouders of verzorgers worden verstrekt. Ook als u jonger bent dan 18 jaar en niet in staat wordt geacht tot een redelijke waardering van de belangen, dan kunnen de gegevens aan de ouders of verzorgers worden verstrekt. Bent u 18 jaar of ouder kunnen persoonsgegevens aan daartoe aangestelde bewindvoerders worden verstrekt.
 16. Voor statistisch of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de volksgezondheid kunnen aan een ander inlichtingen over de u of inzage in het dossier worden verstrekt indien de gegevens niet herleidbaar zijn tot de u. Dit geschiedt alleen als toestemming van de u redelijkerwijs niet mogelijk of wenselijk is. Het onderzoek mag alleen het algemeen belang dienen. Als gegevens worden verstrekt, wordt dat aangetekend in het dossier. U kan uitdrukkelijk bezwaar maken tegen het verstrekken van gegevens voor statistisch of wetenschappelijk onderzoek.
 17. U kunt de apotheek verzoeken om de persoonsgegevens over te dragen aan een andere zorgverlener, zoals een andere apotheek of een ziekenhuis of verpleeginstelling. Ook kunt u de toestemming om gegevens op de vragen intrekken.
 18. De apotheek beschikt over een aparte ruimte voor het bespreken van privacy gevoelige onderwerpen.
 19. Apotheekbezoekers zijn er zelf verantwoordelijk voor retour te brengen medicatie ongeëtiketteerd aan te leveren. Apotheekmedewerkers zijn uitsluitend bevoegd deze aan te nemen en dadelijk in de ton voor medicinale afval te deponeren. De apotheek laat documenten en teruggebrachte medicatie door een daartoe gecertificeerd bedrijf vernietigen.
 20. Camerabeelden worden gemaakt in het publieke deel van de apotheek om te waken over uw eigendommen en uw veiligheid alsmede die van de apotheek en de apotheekmedewerkers. Deze beelden worden na vier weken verwijderd. Uitsluitend in geval van een incident kunnen de beelden geraadpleegd worden en/of overgedragen worden aan daartoe wettelijk bevoegden en worden de camerabeelden bewaard totdat het incident is afgehandeld.
 21. De apotheek werkt ten behoeve van een deel van de patiënten samen met een gespecialiseerde organisatie voor de verpakking en bereiding van geneesmiddelen. Daartoe benodigde persoonsgegevens worden aan deze organisatie ter beschikking gesteld. Met deze organisatie is een overeenkomst gesloten waarin ondermeer is vastgelegd dat de persoonsgegevens niet voor andere dan de directe verpakkingsdoelstellingen worden gebruikt.
 22. De apotheek gebruikt uw gegevens alleen voor het verlenen van farmaceutische zorg en de bijbehorende administratie en beveiligt uw gegevens goed tegen inbreuk door derden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen van misbruik zijn, neemt u dan direct contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming, mw mr J.G.L. Bruins-Uneken via info@bruins-uneken.nl. Mocht u klachten hebben over de wijze waarop de apotheek uw gegevens behandelt kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Mocht u er met de Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 23. Mocht u de apotheek uit anderen hoofde persoonsgegevens hebben verstrekt zal de apotheek deze vertrouwelijk en conform het doel waarmee u de gegevens heeft verstrekt behandelen en bewaren volgens de wettelijke bewaartermijnen.